„Pomagam, bo lubię”- konkurs fotograficzny

„Pomagam, bo lubię”- konkurs fotograficzny

Klub Wolontariatu „Warto” ogłasza otwarty konkurs fotograficzny pod nazwą „Pomagam, bo lubię”. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Kartuskiego. Tematyka pracy musi być zgodna z założeniami konkursu – pomoc szeroko rozumiana ludziom i zwierzętom. 

Autorem fotografii może być jedna osoba bez ograniczeń wiekowych. Na konkurs każdy uczestnik może przesłać max. 3 fotografie (dotychczas niepublikowane). Interpretacja tematu dowolna i dostosowana do wieku wykonawcy. Prace konkursowe należy składać do 30 sierpnia 2019 r.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Powiatu Kartuskiego.
2. Autorem fotografii może być jedna osoba bez ograniczeń wiekowych
3. Na konkurs każdy uczestnik może przesłać max. 3 fotografie (dotychczas
niepublikowane)
4. Prace konkursowe należy składać do 30 sierpnia 2019r.
5. Prace można dostarczyć poprzez: e-mail: koordynator@wolontariat.kartuzy.pl;
osobiście lub pocztą tradycyjną: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Klub
Wolontariatu Warto Kartuzy, ul. Hallera 1
6. Przy ocenie prac będą brane pod uwagę: zgodność fotografii z tematem konkursu;
wartość merytoryczna, jasność przekazu; jakość fotografii oraz estetyka wykonania;
wartość artystyczna; pomysłowość oraz oryginalność wykonania fotografii.
7. Fotografie należy przekazywać w formacie JPG w formacie min. 1024 x768 px.
Fotografia nie może być większa niż 15 MB. Format zdjęć wydrukowanych nie może
być mniejszy niż A4 (20 x 30 cm).
8. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia kolorowe lub czarno – białe.
9. Zdjęcia nie mogą zostać poddane obróbce graficznej.
10. Do pracy należy załączyć dane osobowe: imię, nazwisko, wiek, adres do
korespondenci, telefon kontaktowy.
11. Wszystkie prace konkursowe pozostają w archiwum Organizatora konkursu.
12. W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego.
13. Bieżące informacje o konkursie i regulamin konkursu dostępne są na stronie
internetowej organizatorów konkursu www.wolontariat.kartuzy.pl
14. Prace spełniające kryteria niniejszego Regulaminu zostaną wybrane i ocenione przez
trzyosobowe jury konkursu powołane przez Organizatora.
15. Przewiduje się wyłonienie I, II i III miejsca. Przewidziane są nagrody rzeczowe oraz
dyplomy.
16. Ogłoszenie wyników odbędzie się do 15 września 2019 r. na stronie internetowej
wolontariat.kartuzy.pl

Reklamy

 

PRAWA AUTORSKIE:

1. Każdy uczestnik musi posiadać pełne prawa autorskie do wykonanych zdjęć.
2. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób
trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać zachowań zabronionych
przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury
osobistej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odtwarzania foto i kopiowania do pokazów
konkursowych i ich publicznej emisji w celach promocji.
4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku, wykonanych
w związku z realizacją konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych
Organizatora.
5. Uczestnicy zgadzają się na posługiwanie się przez Organizatora jego imieniem
i nazwiskiem w celach informacyjnych oraz zrzekają się jakiegokolwiek
wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za
rozpowszechnianie zdjęć na stronie internetowej oraz inne przypadki publicznego
udostępniania zdjęć.

UWAGI KOŃCOWE:

1. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac
w trakcie przesyłki.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub unieważnienia konkursu
bez podania przyczyn.
3. Nadesłane Prace nie podlegają zwrotowi.
4. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za akceptację warunków regulaminu,
wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie
danych osobowych.
5. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
6. Kontakt z koordynatorem konkursu w imieniu organizatora: tel. 605 268 571
koordynator@wolontariat.kartuzy.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*