Pomorze. Zarząd z wotum zaufania, a budżet za 2023 rok z zielonym światłem

Pomorze. Zarząd z wotum zaufania, a budżet za 2023 rok z zielonym światłem

Czerwcowa sesja sejmiku to tradycyjnie czas, kiedy radnym przedstawiane jest sprawozdanie z wykonania budżetu za poprzedni rok i głosowane jest udzielenie Zarządowi Województwa absolutorium. Jak kształtowały się dochody i wydatki budżetowe? Na co przeznaczonych zostało najwięcej środków finansowych?

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz głosowanie nad udzieleniem Zarządowi Województwa Pomorskiego absolutorium odbyła się podczas IV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego  – 24 czerwca 2024. Budżet na 2023 rok został przyjęty 21 grudnia 2022 roku. Potem plan finansowy był kilkukrotnie zmieniany i aktualizowany. O ile w poprzednich latach o absolutorium decydowali radni, którzy budżet uchwalali i realizowali, tak z uwagi na wybory samorządowe, które odbyły się 7 kwietnia 2024 roku, w tym roku decyzję o udzieleniu absolutorium musieli podjąć radni nowej kadencji.

Na początku warto zaznaczyć, że zeszłoroczny budżet był 1,5-krotnie większy niż w 2022 roku. To również okres znacznego przyśpieszenia i wzrostu dynamiki w dochodach budżetowych.

Reklamy

-Można powiedzieć, że był to budżet inwestycji, na które przeznaczone było ponad 52 proc. wydatków opisywał budżet Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – To drugi wynik w skali kraju. Realia gospodarcze 2022 roku były bardzo wymagające i charakteryzowały się wieloma zmiennymi. Jednocześnie wysoka nadwyżka operacyjna i sprawne zarządzanie budżetem jest dobra perspektywą dla dalszego rozwoju województwa pomorskiego.

Biegły rewident ocenił dane finansowe zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa bez zastrzeżeń. Dochody budżetu ostatecznie wyniosły 2 242 429 201 złotych. Wpływy do budżetu dzielą się na dochody własne i zewnętrzne. Najważniejszą pozycją w dochodach własnych są udziały w podatkach PIT i CIT.

Dochód z PIT, czyli podatków płaconych przez mieszkańców województwa wyniósł 102 278 014 złotych. O wiele większą kwotę, bo wynoszącą 808 425 317 złotych, stanowił udział w podatkach CIT, czyli tych, które płacą pomorskie firmy. Jeśli chodzi o dochody zewnętrzne, to wyniosły one 960 785 810, 47 złotych.

W tej kwocie mieszczą się wszelkie dotacje z budżetu państwa. To np. 142 033 011,95 złotych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej czy 725 395 386,65 złotych dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Trzecie źródło dochodów budżetowych to subwencja ogólna składająca się z: subwencji oświatowej, wyrównawczej, regionalnej i części pochodzącej z rezerwy ogólnej. Łącznie z tego źródła do budżetu wpłynęło 268 886 016,60 złotych.

W 2023 roku z budżetu województwa pomorskiego wydanych zostało 2 306 007 642 złotych. Największy udział w tej kwocie stanowiły wydatki majątkowe wynoszące 1 205 687 917, 93 złotych. Z kolei wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 1 100 319 724,02 złotych. A jak wydatki wyglądają w podziale na działy budżetowe? Tradycyjnie największą pozycją w wydatkach są te, zawarte w dziale Transport i łączność. W 2022 roku kwota ta wyniosła 1 373 972 759,12 złotych.

To m. in. pieniądze przeznaczane na organizację przewozów kolejowych, finansowanie ustawowych uprawnień do przejazdów ulgowych czy utrzymanie sieci dróg wojewódzkich. Na ochronę zdrowia przeznaczonych zostało 279 811 263,74 złotych. Trzecią dużą pozycją w wydatkach budżetu jest dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W tym przypadku wydatki budżetu wyniosły 183 838 619,25 złotych.

Szczegółowe dane budżetowe dla wszystkich działów można znaleźć w Sprawozdaniu z wykonania budżetu województwa pomorskiego za 2023 rok. Po przedstawieniu sprawozdania, a także pozytywnej opinii komisji rewizyjnej Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, odbyło się głosowanie. Ostatecznie 21 radnych województwa zagłosowało za, a 10 przeciw. Oznacza to że Sejmik Województwa Pomorskiego udzielił zarządowi absolutorium.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*