Kartuzy. Rusza nabór wniosków o stypendium burmistrza

Kartuzy. Rusza nabór wniosków o stypendium burmistrza

Rozpoczyna się nabór wniosków o Stypendium Burmistrza Kartuz dla szczególnie uzdolnionych uczniów za wyniki w roku szkolnym 2023/2024. Wnioski można składać w terminie od 1 do 31 lipca 2024 roku.

O stypendium może się ubiegać uczeń pobierający naukę w szkole podstawowej na terenie gminy Kartuzy, który w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który przyznawane jest stypendium, spełnił co najmniej jeden z niżej wymienionych kryteriów:

-jest laureatem i zajął pierwsze miejsce w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu powiatowym i posiada średnią ocen 5,50 lub wyższą,
-jest laureatem ponadpowiatowych konkursów, olimpiad przedmiotowych lub finalistą, który zajął miejsca od pierwszego do trzeciego w ogólnopolskich konkursach, olimpiadach przedmiotowych organizowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.) i posiada średnią ocen 5,40 lub wyższą,
-uzyskuje znaczące osiągnięcia pozaszkolne w nauce (np. posiada swoje publikacje naukowe, współpracuje z instytucjami naukowymi, ma wyjątkowe osiągnięcia w konkursach innych, niż organizowane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w pkt 2 na szczeblach ponadpowiatowych i posiada średnią ocen 5,30 lub wyższą.

Reklamy

Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić:

-dyrektorzy, wychowawcy klas szkoły, do której uczęszczał uczeń w trakcie składania wniosku,
-rodzice i opiekunowie prawni.

-Do wniosku o przyznanie stypendium dołącza się następujące dokumenty:

-potwierdzona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły kopia zaświadczenia stwierdzająca uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty konkursu, olimpiady lub turnieju,
-zaświadczenie zawierające informacje o uzyskanej w wyniku klasyfikacji końcoworocznej lub końcowej średniej ocen oraz ocenie z zachowania, wydane przez dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (58) 694-51-75 – Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Kartuzach pok. 115, a także TUTAJ.

Urząd Miejski w Kartuzach, Oprac. A.B.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*