Kartuzy. Zgłoś projekt do Gminnego Programu Rewitalizacji

Kartuzy. Zgłoś projekt do Gminnego Programu Rewitalizacji

Trwają prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Kartuz. Urząd zachęca mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli firm i instytucji do włączenia się tworzenie tego ważnego dokumentu. Zaprasza do zgłaszania swoich pomysłów na projekty rewitalizacyjne. Nabór trwa od 27 listopada do 11 grudnia.

Rada Miejska w Kartuzach podjęła w czerwcu uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Kartuz. Będzie on realizowany na wydzielonym przez uchwałę obszarze miasta do roku 2030.

Gminny Program Rewitalizacji ma umożliwić realizację przedsięwzięć, które mogą się przyczynić do zrównoważonego i kompleksowego rozwoju w różnych sferach życia społecznego i gospodarczego.

Reklamy

Korzyści, jakie miasto uzyskało z realizacji zadań zapisanych w ramach poprzedniej edycji programu – zagospodarowanie Rynku, utworzenie biblioteki w budynku dworca integracyjnego czy modernizacja „Kaszubskiego Dworu” – zostały dostrzeżone przez wszystkich mieszkańców, gdyż na trwałe zmieniły wizerunek Kartuz, przyczyniając się do podniesienia jakości życia lokalnej społeczności oraz wzrostu zainteresowania ze strony turystów.

Jakie projekty?

Do kolejnej edycji programu zgłaszać można przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie rewitalizacji, przyczyniające się do rozwiązana problemów tego obszaru, zgodnie z dokumentem „Diagnoza służąca delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kartuzy” oraz zgodne z celami GPR takimi jak np. wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (w tym ekonomii społecznej), rozwój dostępnej i uniwersalnej infrastruktury publicznej (w tym służącej zaspokajaniu potrzeb społecznych), budowanie ładu przestrzennego i estetyki z wykorzystaniem historycznego dziedzictwa obszaru czy wspieranie przedsięwzięć budujących postawy obywatelskie, otwartość, tolerancję, współodpowiedzialność i edukację przez całe życie.

Przedsięwzięcia powinny być realizowane w sferze społecznej oraz co najmniej jednej ze stref takich jak: gospodarcza, środowiskowa, przestrzenna lub techniczna.

Kto może zgłaszać projekty?

Dzięki Programowi Rewitalizacji wiele zakątków miasta może wypięknieć. Co ważne, umożliwia on realizację projektów nie tylko gminie i jej jednostkom organizacyjnym, ale również podmiotom zewnętrznym np. mieszkańcom, firmom, działającym na tym terenie czy organizacjom społecznym.

W związku z tym urząd zaprasza do składania propozycji projektów i przedsięwzięć, które warto ująć w programie. Zachęcamy do udziału mieszkańców obszaru rewitalizacji, właścicieli nieruchomości, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne czy podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą, a także wszystkich, o których mowa w art. 2 ust. 2 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Dlaczego warto?

Zgłaszając projekt do Gminnego Programu Rewitalizacji możesz mieć realny wpływ na to, jak zmienia się miasto, twoje osiedle i jego otoczenie. Nowy program to m. in. nowe możliwości zmiany wizerunku naszego najbliższego otoczenia oraz szansa na nowe miejsca do wypoczynku, rekreacji i spotkań.

Do kiedy?

Nabór projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych potrwa od 27 listopada 2023 do 11 grudnia 2023 roku. Wypełnione formularze można składać w formie: elektronicznej – poprzez przesłanie na adres e-mail, papierowej – poprzez przesłanie na adres: Urząd Miejski w Kartuzach, ul gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy z dopiskiem „REWITALIZACJA – NABÓR” lub składając w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Kartuzach, ul. gen. J. Hallera 1, 83-300 Kartuzy.

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla wnioskodawców – Interesariuszy Rewitalizacji, na którym będzie można zapoznać się z regulaminem i dokumentacją naboru. Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2023 roku o godz. 13.30 w Urzędzie Miejskim w Kartuzach w Sali nr 27.

Przydatne linki

Zasady zgłaszania projektów/przedsięwzięć określone zostały w Zarządzeniu Burmistrza Kartuz nr. 138/2023 z dnia 16 listopada 2023 r. i są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kartuzach w zakładce Rewitalizacja i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Konsultacje społeczne.

Urząd Miejski w Kartuzach, Oprac. Andrzej Baranowski

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

*